mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


20.01.2020

Record Day

Januar 2020 Fréiseng
20.01.2020

Neit Material

Januar 2020
16.12.2019

Record Day

Dezember 2019 DPAV
09.12.2019

Tour des mélodies

Den Tour des mélodies geet duerch d'Land